Regulamin Gry Margonem
 

Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną gry internetowej „Margonem” oraz serwisu margonem.pl
Ostatnia aktualizacja regulaminu 23 luty 2009r.


I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Niniejszy regulamin określa rodzaj i zakres usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach serwisu margonem.pl oraz dostępu do gry internetowej „Margonem” dostępnej na tym serwisie, a także zawarte są inne informacje wymagane przez prawo.
2.Adresem internetowym gry „Margonem” jest www.margonem.pl
3.Definicje:
Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną;
Gra - platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stanowiąca grę internetowa o nazwie „Margonem” zamieszczona pod głównym adresem internetowym www.margonem.pl;
Usługodawca – właściciel serwisu zarządzający i prowadzący serwis margonem.pl. Informacje na temat podmiotu znajdują się w pkt II niniejszego Regulaminu
Gracz (Usługobiorca, Użytkownik) - każda osoba, która zarejestrowała się w Grze i korzysta lub korzystała z konta w Grze w jakikolwiek sposób;
Konto – struktura informatyczna utworzona na wniosek gracza podczas rejestracji w bazie Gry zawierająca pola z parametrami wykorzystywanymi w grze będąca powiązana z unikalnym loginem. Korzystanie z konta wymaga znajomości loginu i hasła dostępowego. Konto jest wartością niematerialną i nie może stanowić przedmiotu handlu/wymiany/darowizny. Jedynymi elementami konta, które można wymieniać między graczami są przedmioty w samej grze. Konto jak i wszelkie jego elementy (np. postacie z nim związane) pozostaje własnością usługodawcy oddaną w użytkowanie graczowi (usługobiorcy) na określonych w regulaminie warunkach. Nieprzestrzeganie tych warunków może skutkować ograniczeniu uprawnień do korzystania z niego lub całkowitym odebraniu Graczowi prawa do korzystania z niego (zablokowanie). W przypadku utraty praw do korzystania z konta lub dobrowolnego zaprzestania korzystania z konta Usługobiorca nie ma prawa ubiegać się o zwrot nakładów poniesionych na zakupione Smocze Łzy.
ID – indywidualny i unikalny numer konta Gracza nadawany w momencie zakładania nowego konta w Grze podczas procesu rejestracji
Login – indywidualna nazwa konta gracza wybierana przez Gracza w momencie zakładania nowego konta w grze podczas procesu rejestracji
Pseudonim – widzialny dla wszystkich graczy identyfikator Gracza.
Forum gry – struktura informacyjna służąca do wymiany informacji pomiędzy graczami. Możliwość umieszczania informacji na forum Gry jest dostępna po zalogowaniu się na konto Gry. Każda informacja na forum Gry jest automatycznie podpisywana Pseudonimem Gracza. Gracz ponosi pełną odpowiedzialność za treść umieszczoną na forum gry. Forum gry jest podzielone na wątki tematyczne, w których należy umieszczać treści związane z tytułem wątku.
Netykieta - to zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie, swoista etykieta obowiązująca w sieci. Netykieta, podobnie jak zwykłe zasady przyzwoitego zachowania, nie jest dokładnie skodyfikowana, ani nikt nie zajmuje się systematycznym karaniem osób łamiących te zasady, jednak uparte łamanie zasad netykiety może się wiązać z różnymi przykrymi konsekwencjami, jak np.: odcięcie "niegrzecznego" osobnika od określonej usługi internetowej przez administratora danej usługi. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta
Wszelkie inne terminy związane z samą Grą oraz mechaniką Gry znajdują się w dokumentacji online Gry pod adresem: http://pomoc.margonem.pl/
Smocze Łzy – specjalne punkty w Grze, doładowywane przez Usługodawcę płatnie. Punkty te, Gracze mogą wymieniać w Grze na dodatkowe elementy Gry, specjalne usługi, dostęp do miejsc lub inne przywileje opisane w dokumentacji online Gry (http:// pomoc.margonem.pl/) w cześci „Smocze Łzy” lub też dostępne u różnych NPC w Grze.
Zakładka „Smocze Łzy” – specjalna strona w serwisie margonem.pl, dostępna z poziomu narzędzia „Konfiguracja” każdego konta w grze.
Narzędzie „Konfiguracja” - zbiór narzędzi dla danego konta w serwisie margonem.pl dostępnych z prawego menu „Narzędzia” tego serwisu lub z adresu http://www.margonem.pl/?task=config.
NPC - postać kierowana przez komputer, z którą Gracz może wchodzić w interakcje poprzez przygotowany dialog, sklep lub inne czynności przewidziane przez system Gry.
4.Akceptacja regulaminu oznacza również akceptację Etykiety gracza Margonem.

II. PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGI
1. Właścicielem serwisu internetowego margonem.pl jest firma Garmory sp. z o.o., z siedzibą ul. Stawowa 71, 43-400 Cieszyn, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5000,00 zł, nr KRS: 0000322540, NIP: 548-258-11-84, REGON: 241114139, zwana w niniejszym regulaminie "Usługodawcą".

III. TECHNICZNE UWARUNKOWANIA ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Do tego, aby zostać Użytkownikiem serwisu margonem.pl i samej Gry niezbędny jest komputer, przeglądarka Internetowa Firefox lub Internet Explorer w ostatnio wydanej wersji (starsze mogą, acz nie muszą działać), szybkie łącze internetowe, rozdzielczość ekranu minimum 800x600 (zalecane 1024x768).
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na komputerach użytkowników plików cookies w celu poprawnego działania Gry.
3. Przeglądarka Gracza musi mieć włączoną obsługę JavaScript.

IV. USŁUGI ŚWIADCZONE W SERWISIE MARGONEM.PL
1. Podstawowym przedmiotem działalności serwisu margonem.pl jest udostępnienie Użytkownikom możliwości gry przez przeglądarkę internetową w Grę „Margonem”.
W tym celu Usługodawca udostępnia zasoby swojego (lub dzierżawionego) systemu teleinformatycznego oraz wymagane oprogramowanie po stronie serwera (silnik Gry, strona WWW) oraz przeglądarki (klient Gry).
2. Korzystanie z serwisu margonem.pl oraz samej Gry jest dobrowolne i w podstawowym zakresie bezpłatne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania opłat za wybrane usługi lub elementy gry, ujęte w regulaminie, osobnym cenniku lub w Zakładce „Smocze Łzy”.
3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w serwisie margonem.pl jak i samej Grze.

V. REJESTRACJA W GRZE
1.Rejestracja w grze jest bezpłatna.
2.Rejestracja powoduje stworzenie konta na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie i oznacza że Użytkownik zapoznał się z jego treścią oraz zaakceptował ją w całości.
3.Osoba chcąca dokonać rejestracji oświadcza, że jest pełnoletnia lub posiada zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na w/w rejestrację i uczestnictwo w Grze.
4.Rejestracja osoby dokonywana jest po wybraniu opcji „szybka rejestracja” i prawidłowym wypełnieniu formularza umożliwiającego dodanie nowego konta gracza do Gry.
5.Po prawidłowym przyjęciu przez system danych gracza automatycznie jest tworzone nowe konto w Grze. Login wraz z hasłem podanym przez Gracza w formularzu umożliwia zalogowanie do Gry.
6.Login i hasło gracz musi zapamiętać. Zgubienie hasła powoduje konieczność założenia nowej postaci. Elementy wyposażenia które zostały zgromadzone na utraconej postaci, łącznie z elementami płatnymi nie zostaną przekazane do nowej postaci.
7.Gracz odpowiada za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez gracza hasła oraz loginu oraz późniejsze działania dokonane przy użyciu tych danych.
8.Gracz ma obowiązek aktualizować swój adres e-mail jeśli podał go podczas rejestracji niezwłocznie PRZED każdą jego zmianą. Adres e-mail stanowi główny kontakt pomiędzy graczem a Usługodawcą. Gracz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wywołane nieprawidłowością lub nieaktualnością w/w adresu.
9. W przypadku utraty dostępu przez Gracza, do skrzynki poczty elektronicznej, wskazanej w procesie rejestracji jako e-mail, lub później zmienionej na życzenie Gracza, nie ma możliwości późniejszej zmiany tego adresu. W takim wypadku, jeśli gracz zapomni lub straci hasło dostępu do konta w Grze, traci na zawsze do niego dostęp.
11.Gracz oświadcza, że podawane przez niego dane:
a) są prawdziwe;
b) nie naruszają praw osób trzecich;
c) nie naruszają obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych za obowiązujące norm obyczajowych;
12.Konto zostaje automatycznie usunięte jeśli Gracz nie będzie się do niego logował przez okres 3*level dni (gdzie level to poziom doświadczenia Gracza), przy czym bez względu na poziom gracza, konto nie jest kasowane wcześniej niż po 10 dniach ani też później niż po 180 dniach.

VI. SMOCZE ŁZY
1. W celu wykupienia usługi doładowania Smoczych Łez należy skorzystać z jednej z opcji w Zakładce „Smocze Łzy”.
2. Przy pomocy Zakładki „Smocze Łzy” istnieje możliwość doładowania Smoczych Łez dokonując płatności online lub przez wysłanie wiadomości SMS korzystając z serwisu Przelewy24 (adres internetowy serwisu Przelewy24 - http://www.przelewy24.pl), dodatkowo umożliwia on wygenerowanie druku wpłaty na konto za pośrednictwem poczty.
3. Usługę doładowania Smoczych Łez może zakupić wyłącznie osoba pełnoletnia lub posiadająca zgodę rodziców (opiekunów prawnych).
4. Dostępne, zakupione Smocze Łzy, są następnie dostępne w koncie Gry.
5. Utrata dostępu do Konta w grze np. poprzez zgubienie hasła i utratę dostępu do podanego podczas rejestracji adresu email oznacza nieodwracalną utratę dostępu do tego Konta wraz z Smoczymi Łazami dostępnymi w Zakładce „Smocze Łzy” bez zwrotu jakichkolwiek kosztów.
6. Użytkownik odpowiada za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez użytkownika hasła oraz loginu do konta oraz późniejsze działania dokonane przy użyciu tych danych.
7. Każdorazowo, przed dokonaniem zakupu, należy zapoznać się z cenami prezentowanymi przy każdej z form płatności. Dokonując płatności, akceptuje się te ceny oraz niniejszy Regulamin wraz z późniejszymi zmianami.
8. W przypadku wystąpienia błędów w Zakładce „Smocze Łzy” Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.
9. Wszelkie transakcje z wykorzystaniem Smoczych Łez pomiędzy Graczami są zabronione.
10. Nie ma możliwości wymiany Smoczych Łez na prawdziwe pieniądze (lub jakikolwiek pieniężny ekwiwalent), nawet, jeśli Gracz nie wykorzysta wszystkich posiadanych Smoczych Łez.
11. Osoba korzystająca z Zakładki „Smocze Łzy” zobowiązuje się podawać swoje autentyczne dane jeśli podmiot obsługujący transakcje płatnicze wymaga podania takich danych.
12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usługi doładowania Smoczych Łez bez podania przyczyn. Każdorazowo aktualne ceny umieszczone zostaną w Zakładce „Smocze Łzy”. Ceny podawane w Zakładce „Smocze Łzy” jak i dowolnym innym miejscu serwisu margonem.pl nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa.
13. W przypadku braku potwierdzenia transakcji dokonanej z Zakładki „Smocze Łzy”, w postaci naliczenia Smoczych Łez w czasie gwarantowanym przez serwis obsługujący płatności, należy niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.
14. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za błędnie wprowadzone dane przez Użytkownika w przelewach, płatnościach lub SMSach.
15. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, Usługodawca nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT, zgodnie z art.106 ust.4 tej ustawy. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT przez taką osobę, należy w ustawowym terminie na zgłoszenie żądania wystawienia faktury, przesłać listem poleconym, na adres Usługodawcy, potwierdzenie przelewu, którego dotyczyć ma faktura wraz z danymi do tej faktury oraz zaadresowaną kopertą zwrotną.
16. Smocze Łzy Gracz może wymieniać na róże dodatkowe elementy Gry u NPC. Każdorazowo powinien zapoznać się z tym co i za ile Smoczych Łez dostanie. Nie ma możliwości cofnięcia transakcji dokonywanej z NPC, Gracz bierze za to pełną odpowiedzialność i nie będzie domagał się jakiejkolwiek interwencji lub zwrotu Smoczych Łez w przypadku pomyłkowego wykonania transakcji.
17. Pewne usługi, które nie zostały jeszcze zautomatyzowane za pomocą NPC mogą wykonać osoby oznaczone jako SMG (Super Mistrz Gry) lub Administrator i wyznaczone przez Usługodawcę. Usługi takie oraz procedura z tym związana, prezentowana jest na stronach dokumentacji online Gry.
18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany i dostosowywania elementów i usług wymienianych za daną ilość Smoczych Łez do aktualnych potrzeb Gry bez podania przyczyn. Każdorazowo jednak, ilość pobieranych Smoczych Łez widoczna jest u NPC lub podawana w dokumentacji online Gry. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Gracz powinien odstąpić od wirtualnej transakcji i skontaktować się z Usługodawcą.
19. Gracz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że transakcje wykonywane w samej Grze, szczególnie pomiędzy Graczami lub Graczami a NPC, także w zakresie Smoczych Łez są wyłącznie transakcjami w wirtualnym świecie Margonem. Dotyczy to także usług wykonywanych zamiast NPC przez osoby wyznaczone przez Usługodawcę. W szczególności nie są to oferty i transakcje handlowe w rozumieniu prawa, a jedynie gra. Gracz oświadcza, że nie będzie domagał się jakichkolwiek odszkodowań lub zwrotów kosztów w odniesieniu do tych transakcji.
20. Gracz przyjmuje do wiadomości, że NPC lub osoba uprawniona przez Usługodawcę może odmówić wymiany Smoczych Łez na dany ekwiwalent w Grze jeśli sytuacja w Grze, poziom doświadczenia Gracza lub inne czynniki związane z Grą lub postacią Gracza na to nie pozwalają, utrudniłoby to Grę innym Graczom lub świadczenie usług przez Usługodawcę lub z innych ważnych dla Usługodawcy powodów.
21. W przypadku wpłaty na konto Usługodawcy za pośrednictwem poczty, należy każdorazowo korzystać wyłącznie z druków generowanych w Zakładce „Smocze Łzy” lub wypełnionych dokładnie według tego wzoru. W przypadku chęci dokonania przelewu offline, zamiast płatności na poczcie, należy wprowadzić dokładnie takie dane (szczególnie tytuł przelewu), jak widnieją na wygenerowanym druczku. Termin, po jakim doładowane zostaną Smocze Łzy w takim wypadku wynosi do 2 dni roboczych od momentu wpływu pieniędzy na konto Usługodawcy.

VII. ŚWIADCZENIE USŁUG. REZYGNACJA Z USŁUG
1.Korzystanie z Gry w podstawowym zakresie jest nieodpłatne.
2.Usługodawca dołoży wszelkich starań by zapewnić poprawne działanie Gry, jej rozwój oraz popularyzację.
3.Niedopuszczalne są działania graczy mogące utrudniać lub destabilizować działanie Gry, a w szczególności prowadzić do naruszania prawa lub prawem chronionych dóbr osób trzecich.
4.Nad przestrzeganiem Regulaminu i Netykiety czuwają osoby oznaczone przez Usługodawcę jako Mistrzowie Gry (MG), Super Mistrzowie Gry (sMG) lub Administrator. Mają oni prawo:
a)ostrzegania i upominania gracza;
b)karania gracza(odebranie przedmiotów, zmniejszenie statystyk, czasowy ban postaci lub konta Gracza, usunięcie postaci lub konta Gracza , oraz w razie rażącego złamania regulaminu ban IP);
c)monitoringu działań gracza;
d)zmiany wybranych parametrów konta gracza;
5.E-maile kierowane do Usługodawcy nie są rozpatrywane gdy:
a)w e-mailu brak loginu gracza;
b)w e-mailu brak tematu;
c)w e-mailu brak treści lub jest ona bezsensowna;
d)e-mail zawiera załączniki będące nosicielami wirusów;
e)e-mail zawiera treści obraźliwe i wulgarne.
6.W przypadku wykrycia błędu w Grze, Gracz zobowiązuje się do niewykorzystywania go i nieprzekazywania innym graczom zdobytych przez siebie informacji na jego temat w celu nieuczciwego uzyskania jakichkolwiek korzyści. Zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania usługodawcy i moderatorów o wykrytym błędzie.
7.Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zaprzestania świadczenia usługi.
8.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a)szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez gracza z Gry, Zakładki „Smocze Łzy” lub całego serwisu margonem.pl;
b)problemy w funkcjonowaniu Gry, Zakładki „Smocze Łzy” lub całego serwisu margonem.pl jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, zdarzeń losowych, działania osób trzecich, w tym dostawcy usług internetowych, serwisu obsługującego płatności i siły wyższej (katastrofa, zdarzenie losowe);
c)korzystanie z Gry przez Gracza niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;
d)treści informacji zamieszczanych w Grze przez graczy. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi autor treści;
e)przerwy w funkcjonowaniu Gry, Zakładki „Smocze Łzy” lub całego serwisu margonem.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, aktualizacja oprogramowania, aktualizacja bazy danych, itd...);
f)utratę danych zawartych w Grze, Zakładce „Smocze Łzy” lub całym serwisie margonem.pl spowodowaną: awarią sprzętu, oprogramowania, bazy danych lub też innymi okolicznościami.
9.Usługodawca wykonuje okresowe kopie zapasowe bazy danych gry i oprogramowania.
10.W wypadku krytycznych awarii gry usługodawca może odtwarzać stan Gry lub jej elementy z wcześniej wykonanej kopii zapasowej ze skutkiem cofnięcia stanu całej Gry lub jej elementów.
11. Gracz i użytkownik serwisu margonem.pl oraz Zakładki „Smocze Łzy” przyjmuje do wiadomości, że Gra, serwis margonem.pl oraz Zakładka „Smocze Łzy” są ciągle rozwijane i mogą występować błędy lub czasowe problemy, w każdym takim przypadku należy to zgłosić Usługodawcy. Usługodawca w takich przypadkach zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu poprawienie błędu.
12. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za problemy z serwerami i infrastrukturą sieciową, które wynikają z problemów firm trzecich.
13. Wszystkie transakcje między Graczami lub Graczami a NPC w samej Grze mają wyłącznie charakter wirtualny (na potrzeby urozmaicenia Gry) i nie mają jakiejkolwiek mocy prawnej.
14. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie straty Graczy lub użytkowników wynikłe w związku z korzystaniem z serwisu margonem.pl, Zakładki „Smocze Łzy” lub samej Gry.
15. Nie ma możliwości wymiany jakichkolwiek dóbr wirtualnych w Grze (złoto, przedmioty, Smocze Łzy) na jakikolwiek pieniężny ekwiwalent. Są to wyłącznie elementy samej Gry i tak muszą być traktowane.
16. W przypadku konieczności zakończenia prowadzenia usług związanych z serwisem margonem.pl lub samą Grą, Usługodawca poinformuje Graczy o tym fakcie na łamach serwisu margonem.pl na 1 miesiąc przed odłączeniem dostępu Graczy do Gry lub samego serwisu margonem.pl
17. Usługodawca może zmienić serwer Gry, z utratą przez Graczy ich części lub wszystkich przedmiotów lub innych elementów w Grze. W takim wypadku poinformuje o tym Graczy, na łamach serwisu margonem.pl w terminie 1 miesiąca przed planowaną zmianą.
18. W przypadku zaprzestania świadczenia usług przez Usługodawcę, Graczom, którzy wykupili usługi komercyjne nie przysługuje zwrot kosztów, dotyczy to także posiadanych Smoczych Łez, nawet, jeśli nie zostały one jeszcze wykorzystane w Grze.
19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odebrania punktów (w tym Smoczych Łez) zdobytych w sposób niedozwolony, np. poprzez wykorzystanie błędu w Grze Zakładce „Smocze Łzy”. Gracz powinien zgłosić taki fakt (błędu) niezwłocznie Usługodawcy, a w przypadku podejrzenia celowego działania Gracza w celu wykorzystania błędu w Grze, jego konto zostanie usunięte.

VIII. UMIESZCZANIE MATERIAŁÓW W SERWISIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
1. Nadesłanie jakiejkolwiek treści (komentarzy, postów na forum, map, grafik, dialogów itp.) równoznaczne jest z oświadczeniem przez osobę nadsyłającą treść, że jest on jej autorem i nie narusza ona praw własności intelektualnych osób trzecich.
2. Autorzy nadesłanych treści (komentarzy, postów na forum, map, grafik, dialogów itp.) wyrażają zgodę na ich zamieszczenie w serwisie margonem.pl w celu ich udostępnienia Użytkownikom oraz innym osobom korzystającym z Internetu i oświadczają, że nie roszczą sobie z tego tytułu żadnych opłat, w szczególności od Usługodawcy, Graczy oraz użytkowników Internetu.
3. W ramach zgody, o której mowa powyżej (pkt VIII.2), autorzy zezwalają na wykorzystywanie ich materiałów przez Użytkowników i innych korzystających z sieci Internet, w tym na: zwielokrotnianie, utrwalanie, sporządzanie cyfrowego zapisu, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzenie do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów), przeprowadzanie korekty stylistycznej i ortograficznej, wprowadzanie przeróbek i adaptacji, wprowadzenie w całości lub części do sieci komputerowej w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego Użytkownika.
4. Autorzy treści wyrażają zgodę na korzystanie z ich prac przez każdego użytkownika sieci Internet w zakresie odczytywania oraz pobierania treści w celu wykorzystywania ich do własnego użytku osobistego.
5. Korzystanie z udostępnionych materiałów, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania treści, może odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, przy poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
6. Zabronione jest umieszczania tekstów/materiałów o charakterze komercyjnym.
7. Usługodawca ma prawo do zamieszczenia lub usunięcia jednego lub więcej elementów nadesłanych przez danego Użytkownika bez podania przyczyn, a w szczególności w przypadku podejrzenia o plagiat lub łamania przez autora nadesłanej pracy Regulaminu.

IX. KONTAKT Z SERWISEM. AWARIE. ZGŁASZANIE NARUSZENIA PRAWA.
1. Wszelkie uwagi, reklamacje zapytania oraz informacje odnośnie serwisu margonem.pl oraz Gry mogą być kierowane na adres e-mail: margonem@garmory.pl lub pocztą na adres siedziby Usługodawcy.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Gracza, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług serwisu margonem.pl i samej Gry, a także do dokonywania zmian i w każdy inny sposób oddziaływania na stronę techniczną konta Gracza, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego konta, serwisu lub Gry.
3. W przypadku stwierdzenia umieszczenia przez Użytkowników materiałów naruszających prawo należy niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę poprzez wysłanie wiadomości na adres email podany w punkcie IX.1 niniejszego Regulaminu lub pocztą na adres siedziby Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia dostępu do takich materiałów lub nawet usunięcia ich z serwisu lub Gry. Zgłoszenie o naruszeniu prawa powinno zawierać okoliczności uwiarygodniające fakt naruszenia.

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe – o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002r.) – nie są przetwarzane w Grze.
2. W przypadkach szczególnych – Gracz zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
3. Osobiste dane gracza takie jak imię, nazwisko, numery telefonów, numery NIP, PESEL itd. oraz adresy nie są zbierane w Grze oraz nie są w niej przechowywane.
4. Prośba o podanie przez Gracza, któryś z w/w danych przez usługodawcę może nastąpić:
a)w wypadku reklamacji.
b)w celu jednoznacznego określenia osoby korzystającej z konta w grze.
c)w przypadku chęci otrzymania faktury VAT za płatną usługę dostarczoną przez Usługodawcę.
d)w przypadku wygranej Gracza w konkursie lub promocji organizowanej przez Usługodawcę i konieczności dopełnienia formalności wymaganych przez prawo, a także dostarczenia wygranej na wskazany adres; odmowa podania danych lub podanie danych nieprawdziwych w takim przypadku skutkuje automatyczną utratą prawa do wygranej.
5. Firmy realizujące proces płatności mogą wymagać podania w/w danych od gracza. Za dane podane w tym wypadku usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia posiadanych danych Gracza specjalnym osobom i organom, jeśli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
2. Przed każdym logowaniem do Gry, Gracz powinien sprawdzić, czy niniejszy Regulamin nie uległ zmianie. Usługodawca będzie prezentował na łamach serwisu margonem.pl informację o takiej zmianie.
3. Zalogowanie się do Gry oznacza akceptację przez gracza całości aktualnego Regulaminu.
4. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Gracz powinien powstrzymać się od zalogowania do Gry i korzystania z serwisu margonem.pl i niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o takiej decyzji.
5. Fakt, że Usługodawca nie korzysta w danym momencie z jakiegokolwiek z uprawnień i/lub nie sprzeciwia się niewykonywaniu przez drugą stronę jakiegokolwiek zobowiązania zawartego w niniejszym Regulaminie nie może być interpretowany jako rezygnacja przez Usługodawcę z możliwości późniejszego skorzystania z jednego z uprawnień lub akceptacja niewykonywania zobowiązań przez drugą stronę.
M.E.N.U
 


W co lubicie grać
Margonem 62,86%
Tibia 17,14%
Metin2 8,57%
Gladiatorzy 5,71%
Tanoth 5,71%
35 głosów łącznie


Reklama
 
Opis Gry Margonem
 
Witajcie w Margonem MMORPG, polskiej grze fantasy!
Margonem to niesamowity świat pełen przygód.
Nie musisz grać od 2 lat aby być najlepszym, liczy się spryt i chęć gry.
W krainie gry możesz zdobywać przedmioty unikalne, heroiczne i niesamowicie mocne legendarne, na Twej drodze staną elitarne potwory, herosi jak i inni gracze tacy jak Ty.
Na co jeszcze czekasz?
C.z.A.t
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=